Opłaty notarialne - wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia za dany rodzaj czynności notarialnej określana jest na podstawie regulacji zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Ustawodawca mając na względzie zapewnienie szerokiego dostępu do usług notarialnych, przyjął (odmiennie niż w przypadku np. adwokatury), iż wynagrodzenie to nie może być wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności (tzw. taksa notarialna). Takie rozwiązanie powoduje, że stawki za czynności notarialne mogą być każdorazowo indywidualnie kształtowane, na podstawie umowy (ustaleń) z klientem, o ile o takie uzgodnienie warunków wystąpi.

  • Ponieważ mają Państwo prawo każdorazowo występować o indywidualne ukształtowanie wysokości "ceny" za zleconą czynność notarialną, to należy mieć na uwadze, że ostateczna i wiążąca wysokość opłat w Państwa sprawie, powinna zostać dokonana wyłącznie po uprzednim kontakcie bezpośrednio z notariuszem (także telefonicznie, przez formularz kontaktowy lub e-mail). Warto jednocześnie pamiętać o tym, że na całkowity koszt dokonanej czynności, mają wpływ również należne opłaty wieczysto księgowe oraz podatki.

 

Podatki i opłaty sądowe

Niekiedy ponoszone opłaty, poza wynagrodzeniem notariusza, mogą składać się z kilku dodatkowych części, obejmujących podatki i opłaty sądowe. Te dodatkowe opłaty, które wpływają na ostateczny koszt wykonania zleconej czynności notarialnej. Ich wysokość z oczywistych względów jest stała i nie nie może być negocjowana. Notariusz ma obowiązek uzależnić wykonanie czynności notarialnej od uprzedniego uiszczenia należności z tytułu podatków oraz opłat sądowych.

Na całkowitą wysokość kosztów czynności notarialnej, wpływają przede wszystkim należności z tytułu:

    - podatku od czynności cywilnoprawnych;
  • - podatku od spadków i darowizn;
  • - opłaty sądowej - (w przypadku konieczności złożenia wniosku o dokonanie wpisu (*wykreślenia) w księdze wieczystej )

 

Zwolnienie od opłat

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia

Za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia za dokonaną czynność notarialną wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa. Podstawę do wystąpienia o takie zwolnienie jest art. 6 ustawy prawo o notariacie.

Z wnioskiem o zwolnienie z ponoszenia wynagrodzenia notariusza mogą wystąpić zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne. Wniosek rozpoznawany jest przez sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy, na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, w trybie nieprocesowym. Postępowanie jest wolne od opłat sądowych.

Notariusz do dokonania żądanej czynności wyznaczany jest z reguły przez sąd, jednakże sąd może wyznaczyć notariusza również zgodnie ze wskazaniem osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów.

W przypadku zamiaru złożenia wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych, zalecamy kontakt z Kancelarią. Pozwoli to Państwu uzyskać informacje także dotyczące innych opłat związanych z czynnością. Należy bowiem pamiętać, że wniosek o zwolnienie z ponoszenia wynagrodzenia notariusza nie rozciąga się na inne opłaty związane z czynnością notarialną, w szczególności na opłaty za wnioski wieczysto księgowe. Jednakże nie wniosek złożony w trybie Art. 6 prawa o notariacie (o zwolnienie z ponoszenia wynagrodzenia notariusza), nie wyłącza możliwości złożenia wniosku od opłat sądowych (za rozpoznanie wniosku o wpis w księdze wieczystej). Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Postawa prawna art. 102 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2014 r. poz. 1025).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notariusz jako płatnik podatków

Notariusz jest płatnikiem następujących podatków:

- podatku od czynnosci cywilnoprawnych (ustawa z dnia 9 września 2000 roku o tym podatku) w przypadku sporządzenia aktu notarialnego zawierającego w swej treści: umowę sprzedaży, umowę zamiany, umowę dożywocia, i innych czynności opodatkowanych podatkiem na gruncie wymienionej ustawy,

- podatku od spadków i darowizn (ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o tym podatku), w przypadku sporządzenia darowizny albo umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie.

Na notariuszu spoczywa obowiązek (a zarazem odpowiedzialność) prawidłowego obliczenia, pobrania i przekazania w imieniu stron należnego podatku do urzędu skarbowego.