Sprawy jakie załatwisz u notariusza.

 

Notariusz jest uprawniony do dokumentowania czynności którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

Poniżej znajdą Państwo wykaz typowych spraw, których przeprowadzenie jest możliwe (bądź wymagane) z udziałem notariusza.

W celu umożliwienia Państu wstępnego zorientowania się co do zakresu spraw, z którymi najczęściej mamy do czynienia w praktyce, zamieściliśmy informacje dotyczące czynności notarialnych

Zważywszy jednak, że każda sprawa jest inna, wymienione poniżej dokumenty mogą okazać niewystarczające. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu z kancelarią, w tym przez formularz zamieszczony w dziale kontakt. Udzielimy Państwu wszelkich wyjaśnień i wskazówek (w tym dotyczących opłat związanych z zamierzoną czynnością notarialną).

Nieruchomości

RYNEK WTÓRNY

umowy dotyczące obrotu nieruchomościami gruntowymi oraz lokalowymi, oraz prawami spółdzielczymi własnościowymi i użytkowaniem wieczystym - tj. umowy: sprzedaży, zamiany, darowizny, dożywocia, zniesienia współwłasności, działu spadku;.

 

>>

Nieruchomości

RYNEK PIERWOTNY

umowy deweloperskie, umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu, umowy zawierane w wykonaniu umów deweloperskich,umowy cesj, umowy o podział do używania etc..

 

 

>>

Pełnomocnictwa

Ustanowienie pełnomocnika bądź prokurenta - (pełnomocnictwa procesowe, ogólne i szczegóne), zmiany pełnomocnictw, odwołanie pełnomocnictwa,

 

 

 

 

>>

Poświadczenia

Poświadczanie fotokopii okazanego dokumentu za zgodność z oryginałem, wzór podpisu, data pewna, wydawanie wypisów i odpisów, poświadczenia pozostawania przy życiu lub w oznaczonym miejscu

 

 

 

>>

 

Umowy małżeńskie

Umowy dotyczące stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami, w szczegóności umowy przedmałżeńskie (intercyzy), umowy małżeńskie, umowy o podział majątku wspólnego, umowy dotyczące zmiany ustrojów majątkowych, ugody oraz sprawy alimentacyjne.

 

>>

Testamenty

sporządzanie testamentów : w szerokim znaczeniu obejmujące zapis windykacyjny, zwyły, polecenie, a także wydziedziczenie, testamenty negatywne

 

 

 

>>

Dziedziczenie

Sprawy dotyczące uzyskania potwierdzenia nabycia praw do spadku po osobie zmarłej - sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, europejskich poświadczeń spadkowych,

 

 

 

>>

Inne sprawy spadkowe

protokołowanie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, ugody o zachowek, podziału majątku nabytego w drodze dziedziczenia (dział spadku) umowy o zrzeczenie się dziedziczenia, czynności związne z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej

>>

 

 

Spółki

zakładanie, przekształcenia, i połączenia lspółek prawa handlowego, zmiany umów spółek (w tym zmiany kapitału (wkładów), zmiany składu osobowego, protokołowanie posiedzeń wspólników, akcjonariuszy etc.

 

>>

 

Hipoteka i Służebności

 

ustanowienie, zmiana, podział i zniesienie hipoteki dla zabezpieczenia wierzytelności pienieżnych); ustanowienie, zmiana i zniesiene służebności osobistej, gruntowej, służebności przesyłu

 

>>

 

 

Egzekucje

oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań (takze niepieniężnych) wynikających np. z umów najmu, (najem okazjonalny, instytucjonalny umów użytkowania), pożyczek, dotacji, refundacji i etc.

>>

 

 

Depozyt notarialny

przyjmowanie na przechowanie pieniędzy (w związku dokonywaną czynnością notarialną - najczęściej dla zabezpieczenia zapłaty ceny kar umownych i odszkodowań), przyjmowanie na przechowanie dokumentów, papierów wartościowych, nośników pamięci, prac autorskich etc.

 

>>