Pełnomocnictwa

Ustanowienie pełnomocnika

Udzielenie pełnomocnictwa następuje przez jednostronne oświadczenie woli mocodawcy, skierowane do pełnomocnika, zawierające umocowanie do działania w imieniu mocodawcy.
Nie jest dopuszczalne, z uwagi na potrzebę ochrony interesów mocodawcy, udzielenie pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno zawierać określony zakres czynności, przy których pełnomocnik może reprezentować mocodawcę.
O zakresie pełnomocnictwa decyduje oczywiście mocodawca, przy czym pełnomocnictwo może być:

 • ogólne - do czynności zwykłego zarządu (wszelkich czynności, jakie mieszczą się w zakresie zwykłego zarządu.); 
 • do czynności prawnych określonego rodzaju (pełnomocnictwo rodzajowe – przekraczające czynności zwykłego zarządu); 
 • do poszczególnej czynności prawnej (pełnomocnictwo szczególne – do dokonania konkretnej, wskazanej czynności prawnej); 
 •  

  W roli pełnomocnika może występować zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna.

  Do udzielenia pełnomocnictwa w większości wypadków wystarczające jest zachowanie formy pisemnej (niekiedy notarialnie poświadczonej).

  Pełnomocnictwo sporządzone w formie aktu notarialnego, jest wymagane w odniesieniu do tych czynności prawnych wskazanych w pełnomocnictwie, które wymagają dla swej skuteczności formy aktu notarialnego.

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny
 • Dokumenty

  Do sporządzenia pełnomocnictwa, poza dokumentem tożsamości mocodawcy nie są wymagane inne dokumenty, aczkolwiek mogą być one pomocne w przygotowaniu treści pełnomocnictwa.

  Niezbędne jest podanie następujących informacji takich jak:

 • dane osobowe pełnomocnika,
 • proponowany zakres pełnomocnictwa.
 • dane o nieruchomościach, ruchomościach, kontach bankowych i innych, jeżeli pełnomocnictwo ma ich dotyczyć bezpośrednio, bądź jest to wymagane przez podmiot z którym pełnomocnik będzie dokonywał czynności prawnych w imieniu mocodawcy.
 •  

  Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającemu obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców i obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Udzielenie prokury wymaga zachowania formy pisemnej (zwykłej). Cechą charakterystyczną dla tego rodzaju pełnomocnictwa, jest to, że przedsiębiorca nie możne ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich ( z wyjątkiem możliwości ograniczenia prokury do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału oddziału przedsiębiorstwa).