Poświadczenia

Poświadczenie zgodności kopii (odpisu, wyciągu) dokumentu, za zgodność z okazanym oryginałem dokumentu (uwierzytelnienie).

Czynność poświadczenia przez notariusza zgodności kopii z okazanym oryginałem dokumentu nadaje poświadczonej kopii status odpisu danego dokumentu. Odpis taki jest szczegónie wartościościowy, w przypadkach kiedy nie jest możliwe (lub jest poważnie utrudnione) uzyskanie odpisu danego dokumentu od organu (podmiotu), który go wydał.

Katalog dokumentów które mogą być przedstawione w celu uzyskania notarialnie poświadczonego odpisu (zupełnego lub skróconego), jest bardzo szeroki. Przede wszystkim mogą być poświadczane dokumenty,takie jak: orzeczenia sądowe, dokumenty wydawane w postępowaniu administracyjnym (postanowienia, opinie, decyzje, różnego rodzaju zaświadczenia), dyplomy, dokumenty księgowe (faktury).

Odpis dokumentu poświadczonego przez notariusza za zgodność z oryginałem, może być wydany niezależnie od tego, czy odpis taki strona może również otrzymać od organu (podmiotu), od którego dany dokument pochodzi. Warto jednak pamiętać o tym, że notarialnie poświadczone kopie (odpisy) dokumentów, nie w każdym rodzaju sprawy (postępowaniu) mogą być przyjmowane za wystarczające.

Kopie oryginałów dokumentów wykonywane są wyłącznie przez Kancelarię. W celu uzyskania poświadczenia, nie jest wymagane dostarczenie kopii dokumentu, wraz z jego oryginałem.

Notarialne poświadczenie podpisu na dokumencie (złożonego lub uznanego za własny).

Czynność polegająca na urzędowym poświadczeniu okoliczności, że określona osoba złożyła (lub uznała wcześniej złożony) podpis za własny. Czynność ta zwiększa moc dowodową dokumentu (zawierającego np. umowę), szczególnie w przypadkach, w których dla skuteczności danej czynności wystarcza zachowanie jedynie zwykłej (nie urzędowej) formy.

Niekiedy notarialne poświadczenie podpisów, jest wymagane przez przepis prawa (tj. w przypadkach w których bez urzędowego poświadczenia podpisów, czynność w ogóle nie mogłaby być uznana za dokonaną (np. zbycie udziałów w spółce z o.o., zbycie praw do pracowniczych ogrodów działkowych), lub wywoływałaby tylko określone skutki (np. umowa o sprawowanie opieki, zawarta z zachowaniem formy poświadczenia podpisu, z osobą zaliczaną do III grupy podatkowej, daje możliwość skorzystania z ulgi w podatku od spadków i darowizn, w przypadku nabycia przez tą osobę trzecią, spadku po osobie nad którą sprawowała ona opiekę).

Czynność ta wykonywana, jest również przy poświadczaniu wzoru własnoręcznego podpisu.

Poświadczenie daty pewnej.

Umieszczenie przez notariusza daty na okazanym dokumencie (np. umowie, oświadczeniu) powoduje, że czynność prawna której taki dokument dotyczy, staje sie skuteczna wobec osób trzecich nieuczestniczących w przy takiej czynności. Skuteczność taka następuje od daty poświadczenia.

Poświadczenie daty pewnej wymagane jest niekiedy dla wywołania dodatkowych skutków przez czynność prawną (np. umowę) (brak pierwokupu dzierżawcy, jeżeli umowa o dzierżawę gruntów rolnych nie została zawarta w formie pisemnej z datą pewną).


Poświadczenie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Czynność polega na stwierdzeniu przez notariusza tożsamości oraz wskazania dnia, godziny i minuty stwierdzenia pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu. Najczęściej czynność dokonywana jest w związku z żądaniem podmiotów zagranicznych, dokonujących wypłaty okresowych świadczeń pieniężnych w celu uzyskania potwierdzenia pozostawania beneficjenta przy życiu.