notariusz łódź- pieczęć notarialna Dokumenty:

W celu umożliwienia Państu wstępnego zorientowania się co do wymaganych dokumentów w najbardziej typowych sprawach przedstawiamy poniższe zestawienie.

Zważywszy jednak, że każda sprawa jest inna, wymienione poniżej dokumenty mogą okazać niewystarczające. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu z kancelarią, w tym przez formularz zamieszczony w dziale kontakt. Udzielimy Państwu wszelkich wyjaśnień i wskazówek (w tym dotyczących opłat związanych z zamierzoną czynnością notarialną).

Proszę zwrócić uwagę, że określenie "zbycie" wskazane poniżej dotyczy wielu czynności cywilnoprawnych występujących w obrocie w tym takich jak: umowy sprzedaży, umowy zamiany, umowy darowizny, umowy o dożywocie, umowy o zniesienie współwłasności, o dział spadku i innne.

Zbycie lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość:

 

Zbycie nieruchomości stanowiącej działkę gruntu:

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia lokalu (np. umowa sprzedaży, darowizny, prawomocne orzeczenie sądu i inne),
 • wyrys z mapy ewidencyjnej przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej (w przypadku: 1.konieczności założenia księgi wieczystej; 2. rozbieżności danych dotyczacych powierzchni działki w stosunku do danych zawartych w wypisie z rejestru gruntów, 3. zamiaru ustanowienia służebnosci gruntowej w celu określenia na mapie przebiegu służebności;
 • zaświadczenie stwierdzające czy grunt połozony jest na terenie objętym uproszczonym planem urządzenia lasu,
 • zaświadczenie stwierdzające czy nieruchojmość położona jest na terenie objętym uchwałą o rewitalizacji,
 • w przypadku dokonywania podziału nieruchomości - mapa z projektem podziału nieruchomości oraz ostateczna decyzja wójta, burmistrza, prezydenta miasta zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości (decyzja nie dotyczy nieruchomości rolnych o powierzchni przekraczającej 3000 m2)
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu, bądź zaświadczenie o braku takiego planu
 • w braku planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego - decyzja o warunkach zabudowy (o ile została wydana);
 • umowa kredytu hipotecznego udzielona na nabycie nieruchomości,
 • umowa przedwstępna (jeżeli została zawarta),
 • w przypadku istnienia umów majatkowych małżeńskich sprzedających lub kupujących - wypis aktu notarialnego takiej umowy.
 • wypis z kartoteki budynków (jezeli nieruchomość jest zabudowana)
 • decyzja o pozwoleniu na budowę lub o pozwoleniu na użytkowaniu budynku.
 • świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku (jeżeli zostało sporządzone).

Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa:

 • numer księgi wieczystej dla prawa spółdzielczego (jeżeli jest prowadzona),
 • podstawa nabycia prawa spółdzielczego (np. umowa sprzedaży, darowizny, prawomocne orzeczenie sądu i inne),
 • zaświadczenie właściwej spółdzielni mieszkaniowej wskazujące podmiot uprawniony do prawa spółdzielczego,
 • zaświadczenie właściwej spółdzielni mieszkaniowej do założenia księgi wieczystej dla prawa spółdzielczego (jeżeli ma zostać założona),
 • świadectwo charakterystyki energetycznej (jeżeli zostalo sporządzone),
 • dane stron umowy oraz umowa spółki, uchwały, pełnomocnictwa, numer KRS,  jeżeli prawo spółdzielcze przysługuje osobie prawnej,
 • pełnomocnictwo (najczęściej w formie aktu notarialnego), jeśli jedna ze stron reprezentowana jest przez pełnomocnika;
 • umowa przedwstępna (jeżeli została zawarta),
 • w przypadku istnienia umów majatkowych małżeńskich sprzedających lub kupujących - wypis aktu notarialnego takiej umowy,
 • zaświadczenie wydane przez właściwy wydział ewidencji ludności, o braku osób zameldowanych w lokalu,
 • zaświadczenie zarządcy nieruchomości o stanie należności za korzystanie z lokalu.

Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu:

Umowa deweloperska:

 • numer księgi wieczystej,
 • prospekt informacyjny,
 • pozwolenie na budowę,
 • numer mieszkaniowego rachunku powierniczego założonego dla realizowanej inwestycji,
 • określenie lokalu będącego przedmiotem umowy deweloperskiej - o położeniu lokalu w budynku, jego powierzchni użytkowej, liczbie i usytowaniu pomieszczeń przynależnych,
 • dane stron umowy oraz dokumenty dotyczące bezpośrednio dewelopera tj. nr KRS umowa spółki, niezbędne uchwały - jeżeli zbycą jest spółka prawa handlowego.

Umowa sprzedaży lokalu na rzecz najemcy lokalu komunalnego:

 • numer księgi wieczystej,
 • rzut kondygnacji budynku z zaznaczonym lokalem na kondygnacji w tym rzut kondygnacji z zaznaczonymi pomieszczeniami przynależnymi do lokalu,
 • protokół z rokowań przeprowadzonych z gminą,
 • zaświadczenie o samodzielności lokalu,
 • dowód wpłaty należności na rzecz gminy z tytułu zawarcia umowy (opinii rzeczoznawcy majatkowego, pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste),
 • inne dokumenty dotyczace stron umowy: pełnomocnictwo do reprezentowania gminy, uchwały itp.

 

Testament:

Do sporządzenia testamentu wymagane są, między innymi:

 • dowód osobisty osoby sporządzającej testament
 • dane osobowe powołanych do spadku,
 • numery ksiąg wieczystych nieruchomości i praw (użykowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo) co do których spadkodawca posiadał tytuł prawny.

 

Pełnomocnictwo::

 • dane osobowe pełnomocnika,
 • proponowany zakres pełnomocnictwa.
 • dane o nieruchomościach, ruchomościach, kontach bankowych i innych, jeżeli pełnomocnictwo ma ich dotyczyć bezpośrednio, bądź jest to wymagane przez podmiot z którym pełnomocnik będzie dokonywał czynności prawnych w imieniu mocodawcy.

 

 • Wskazówka:

  Jeśli nabycie własności (lokalu, działki gruntu) lub praw spółdzielczych własnościowych nastąpiło po dniu 01 stycznia 2007 roku - w drodze darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zapisu, polecenia testamentowego czy zachowku - konieczne będzie przedstawienie dodatkowo zaświadczenia wydanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, właściwego ze względu na miejsce położenia lokalu lub działki gruntu, potwierdzającego zgłoszenie do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, nabytego lokalu, działki gruntu lub praw spółdzielczych własnościowych.

  W odniesieniu do nabyć własności (lokalu, działki gruntu) lub praw spółdzielczych własnościowych, które nastąpiły przed dniem 01 stycznia 2007 roku, wymienione wyżej zaświadczenie, należy uzyskać tylko wówczas, jeżeli zbywany lokal, działka gruntu lub prawo własnościowe spółdzielcze, zostały nabyte w drodze spadku lub zasiedzenia (zasiedzenie nie dotyczy praw spółdzielczych).

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------