Notariusz Piotr Kotecki

aplikację notarialną odbywałem w renomowanych kancelariach notarialnych w Łodzi oraz w Warszawie. Po zakończeniu asesury notarialnej powołany zostałem na stanowisko notariusza przy Izbie Notarialnej w Łodzi decyzją Ministra Sprawiedliwości. Kancelarię Notarialną prowadzę nieprzerwanie od 2014 roku.

 

Notariusz - funkcje

Notariusz jest osobą zaufania publicznego powołaną przede wszystkim do czuwania nad bezpieczeństwem i pewnością obrotu prawnego, w szerokim znaczeniu.

Bez wątpienia, rola notariusza jest szczególnie doniosła w odniesieniu do czynności dotyczących obrotu nieruchomościami.

Cechą która wyraźnie odróżnia zawód notariusza od innych profesji prawniczych jest obowiązek zachowywania przez notariusza bezstronności wobec stron czynności uczestniczących przy ich dokonywaniu (oraz podmiotów które nie biorą udziału bezpośrednio, ale dla których czynnośc może powodować skutki prawne).

Dokumenty sporządzone przez notariusza mają moc dokumentu urzędowego, stanowią zatem dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone. Z tego względu ze szczególną pozycją notariusza wiąże się obowiązek czuwania nad tym, aby dokonywane czynności notarialne były zgodne z prawem. Istotne jest także to, że notariusz - jako osoba zaufania publicznego ma obowiązek zachowania w tajemicy wszyskich informacji przekazanych mu w czasie dokonywanych czynności.

Regulacje dotyczące działalności notariuszy zawiera ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumenty sporządzane przez notariusza.

 

Zgodnie z art. 1 § 1 Prawa o notariacie, notariusz jest powołany do dokonywania czynności (notarialnych), którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Do najczęściej sporządzanych dokumentów należą:

1) akty notarialne

 

akty notarialne ze względu na swoją doniosłość prawną, skutecznie zastępują każdą inną formę zarówno ustną jak i zwykłą – pisemną i sporządzane są w całości przez notariusza. W praktyce przeważającą część czynności prawnych dokumentowanych w formie aktu notarialnego stanowią umowy. Najczęściej forma ta występuje w obrocie nieruchomościami (umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, o dział spadku, zniesienie współwłasności, dożywocia, umowy deweloperskie, ugody i inne umowy nienazwane etc.).

2) akty poświadczenia dziedziczenia

 

Dokumenty te potwierdzają nabycie praw do spadku na podstawie ustawy lub testamentu (z wyłączeniem testamentów szczególnych) . Zgodnie z art. 1025 § 2 kodeksu cywilnego domniemywa się, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą. Poświadczenie dziedziczenia przez notariusza może być wykonane tylko w odniesieniu do spadkobierców kórym nadany został numer PESEL. Sporządzenie przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia jest możliwe więc tylko w odniesieniu do spadków otwartych po 30 czerwca 1984 roku. Wówczas weszło w życie rozp. Rady Ministrów z 19 czerwca 1984 r. w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość (tekst jedn. Dz.U. z 1987 r. Nr 34, poz. 192 ze zm.), które nałożyło obowiązek umieszczania w dowodach osobistych numeru PESEL.

Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Niewątpliwą zaletą przeprowadzenia sprawy spadkowej z udziałem notariusza jest szybkość postępownia.

3) poświadczenia

 

(np. własnoręczności podpisu, zgodności kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu); Odpisy jak i wyciągi dokumentów z poświadczeniem notarialnym mają pełną wartość dowodową. Czynność ta polega na umieszczeniu przez notariusza na dokumencie odpowiedniej klauzuli np. potwierdzającej, zgodnośc fotokopii z przedstawionym oryginałem dokumentu, a w przypadku poświadczeń podpisów, że osoba podpisana na przedstawionym dokumencie złożyła swój podpis własnoręcznie. W przypadku poświadczeń podpisów stosowanie tej czynności notarialnej pozwala wykluczyć ryzyko, że osoba, która złożyła podpis na określonym dokumencie (np. oświadczeniu o zrzeczeniu sie roszczenia, lub umowie) w przyszłosci, w razie powstania sporu, zaprzeczy, zaneguje, że na tym dokumencie się podpisała. Należy jednak pamiętać , że poświadczenie podpisu przez notariusza nie rozciąga się na treść dokumentu.

4) protokoły

czynność o bardzo szerokim spektrum zastosowania. Protokoły dokumentują (odzwierciedlają) przebieg określonych, bardzo różnorodnych zdarzeń. Tytułem przykładu można wskazać takie typowe zdarzenia jak: zgdomadzenia spółek, wspólnot mieszkaniowych, przyjęcie pieniędzy lub dokumentów do depozytu a także wydanie ich podmiotom upoważnionym, złożenia oświadczenia o odrzucenia spadku, losowania nagród, stawiennictwa lub niestawiennictwa stron umowy, otwarcia strony internetowej, odwołania pełnomocnictwa, udokumentowania istnienia w danym czasie projektu autorskiego, i wiele innych. Protokoły spisywane są podobnie jak akty notarialne w całosci przez notariusza.

Do kompetencji notariusza należy ponadto: sporządzanie projektów aktów notarialnych, oświadczeń i innych dokumentów (które oczywiście nie posiadają rangi dokumentów), przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych, danych na elektronicznych nośnikach pamięci, prac autorskich, projektów wynalazczych (w tym kopertach zamkniętych), podejmowanie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego, czynności związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, składsnie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej oraz dokonywanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------